Oznam

V súlade s § 25f odsek 5 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre veriteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa Register veriteľov poskytujúcich spotrebiteľské úvery podľa § 20 zákona v znení účinnom do 31. marca 2015 zverejňoval len do 31. augusta 2015.

Zoznam veriteľov a iných veriteľov oprávnených poskytovať spotrebiteľské úvery a iné úvery a pôžičky pre spotrebiteľov po 31. auguste 2015 s uvedením dňa právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o udelení povolenia pre veriteľa alebo iného veriteľa nájdete na webovom sídle Národnej banky Slovenska.

Banky, zahraničné banky a pobočky zahraničných bánk sú oprávnené poskytovať spotrebiteľské úvery a iné úvery a pôžičky pre spotrebiteľov na základe bankového povolenia. Ich zoznam je zverejnený na webovom sídle Národnej banky Slovenska.